Til hovedinnhold

23. juni 2020

Mangelfullt system for inspeksjon av sykkelruter

Tilsyn har vist at Statens vegvesens system for inspeksjon av sykkelruter ikke legger til rette for at tilstanden på sykkelvegene er tilfredsstillende.

Vegtilsynet har tidligere gjennomført tilsyn der vi registrerte mange avvik fra tilstandskrav på sykkelveger, og at disse ikke blir fulgt opp tilfredsstillende. Videre tar Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) frem viktigheten av gode og trygge gang- og sykkelforhold. 

På grunnlag av dette ville Vegtilsynet undersøke om systemet for inspeksjon av sykkelruter er tilstrekkelig og blir brukt som forutsatt.

Samlet sett viste tilsynssaken at Statens vegvesens system for inspeksjon av sykkelruter er mangelfullt, men systemet følges for de delene av systemet der prosesser og prosedyrer foreligger. Tilsynet har videre vist at Statens vegvesen ikke har analysert de samlede funnene av avvik fra inspeksjonene, og heller ikke evaluert om systemet for inspeksjon av sykkelruter er tilstrekkelig og har den tiltenkte effekten.

Vegtilsynet har funnet seks avvik som vil bli fulgt opp med Statens vegvesen. Vegtilsynet fant at Statens vegvesen:

 •  ikke har fastsatt interne krav til:
  • roller og ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av inspeksjon av sykkelruter.
  • hvordan inspeksjon av sykkelruter skal gjennomføres.
  • hvordan gjennomføringen av og hvordan funn (avvik) fra inspeksjon av sykkelruter skal rapporteres.
  • hvordan funn (avvik) fra inspeksjon av sykkelruter skal behandles og til hvordan tiltak skal følges opp.
 • ikke har et avvikssystem der de samlede funnene av avvik fra inspeksjon av sykkelruter analyseres
 • ikke har målt og evaluert om systemet for inspeksjon av sykkelruter er tilstrekkelig og har den tiltenkte effekten.

Les rapporten her.