Til hovedinnhold

7. september 2022

Oppfølging av sikkerhetstilrådninger fra ulykke på E18 ved Arendal

Vegtilsynet har mottatt brev fra Samferdselsdepartementet om å følge opp tilrådninger av Statens havarikommisjon sin rapport 2022-06 Rapport om påkjøringsulykke med personbil og vognfører på E18 ved Arendal 29.05.2020.

Statens havarikommisjon gav fem sikkerhetstilrådninger i rapporten:
 

2022/13T
Statens havarikommisjon tilrår at Norges Lastebileier-Forbund (NLF) utarbeider en informasjonskampanje rettet mot yrkessjåfører med fokus på varsling av Vegtrafikksentralen (VTS) ved stans på høyhastighets motorvei der kjøretøyet ikke har mulighet til å komme helt ut av veibanen.


2022/14T
Statens havarikommisjon tilrår at Nye Veier AS innfører avbøtende tiltak som ivaretar trafikksikkerheten på E18 mellom Tvedestrand og Arendal.


2022/15T
Statens havarikommisjon tilrår at Statens vegvesen reviderer krav i Vegnormal N100 «Veg- og gateutforming» knyttet til redusering av skulderbredde til å omfatte krav til dokumentasjon av avbøtende tiltak og den risikoreduserende effekten av disse, dersom smale firefelts motorveier tillates.


2022/16T
Statens havarikommisjon tilrår at Statens vegvesen utarbeider en faglig veileder for avbøtende tiltak på planlagte smale firefelts motorveier.


2022/17T
Statens havarikommisjon tilrår at Vegtilsynet, innenfor sitt mandat, arbeider for at ulykkesfrekvens og skadekostnad ikke øker på planlagte smale firefelts motorveier, jf. krav i Vegnormal N100 «Veg- og gateutforming».
 

Vegtilsynet vil, på vegne av Samferdselsdepartementet, følge opp tilrådningene som er gitt og at det iverksettes tilstrekkelige tiltak. Du kan lese mer om vårt ansvar her: https://vegtilsynet.com/sikkerhetstilradninger

Rapporten fra Statens havarikommisjon kan du lese på dere nettsider: https://havarikommisjonen.no/Vei/Avgitte-rapporter/2022-06