Til hovedinnhold

Oppfølging av sikkerhetstilrådninger

Statens havarikommisjon (SHK) undersøker ulykker og alvorlige hendelser innenfor luftfarts-, jernbane-, vei- og sjøfartssektoren samt forsvarssektoren.  

Innen veisektoren spesielt skal SHK undersøke alvorlige trafikkulykker og trafikkuhell innenfor de rammer som fremgår av lov av 18. juni 1965 nr. om vegtrafikk (vegtrafikkloven) kap. VII "Undersøkelse av trafikkulykker m.m.", og av forskrift av 30.06.2005 nr. 793 om offentlige undersøkelser og om varsling av trafikkulykker mv. ("undersøkelsesforskriften").  

Rapporter som SHK utarbeider etter en ulykkesundersøkelse skal gjøre rede for hendelsesforløpet og inneholde en vurdering av årsaksforholdene. Rapportene skal, så langt det er formålstjenlig, inneholde eventuelle sikkerhetstilrådinger om tiltak som bør treffes eller vurderes med henblikk på å forhindre fremtidige ulykker. Sikkerhetstilrådinger som avgis gjennom undersøkelser skal følges opp av Samferdselsdepartementet, jf. undersøkelsesforskriftens § 14. 

Vegtilsynet har ansvar for, på vegne av Samferdselsdepartementet, å følge opp alle sikkerhetstilrådningene på vei. Dette innebærer å 

  •  føre oversikt over oppfølgingen av alle SHKs sikkerhetstilrådninger innen veisektoren 

  • tilrå lukking til Samferdselsdepartementet når en tilrådning anses tilstrekkelig fulgt opp 

  • gjennnomføre effektmåling av utvalgte iverksatte sikkerhetstiltak, dersom VT vurderer det som hensiktsmessig