Til hovedinnhold
4. september 2018 sak 2018-10

Etterlevelse av generell trafikksikkerhets­informasjon etter kommisjonsdelegert forordning 886/2013 Statens vegvesen

Om rapporten

Denne rapporten er basert på tilsyn i Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Tilsynssaken tar for seg etterlevelse av generell trafikksikkerhetsinformasjon etter kommisjonsdelegert forordning 886/2013.

1. Innledning

Vegtilsynet har i brev fra Samferdselsdepartementet datert 30.06.2016 fått tildelt kontrollfunksjon i henhold til kommisjonsdelegert forordning 886/2013 av 15. mai 2013. Denne er en utfyllelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU (ITS-direktivet).

Vegtilsynet skal i tråd med forordningen levere rapport til Samferdselsdepartementet slik at de kan levere rapport til EU-kommisjonen innen 1. oktober hvert år. Vegtilsynets frist er i år satt til 15. september.

Samferdselsdepartementet gjennomførte et møte med Vegdirektoratet og Vegtilsynet den 9.mai, der det ble informert om forordningene som Vegtilsynet skal følge opp i år.

Varsel om tilsyn ble sendt Vegdirektoratet 15. mai, med frist 3. juli for å levere etterspurt dokumentasjon. Vegdirektoratet leverte beskrivelse av informasjonstjenesten de yter, samt en samsvarserklæring om oppfyllelse av kravene fastsatt i kommisjonsdelegert forordning 886/2013 til Vegtilsynet innen fristen.

Vegtilsynet har undersøkt samsvarserklæringen fra Vegdirektoratet. Vegdirektoratet arbeider med å lukke avviket som ble påpekt i forrige rapporter, og det er derfor ikke hensiktsmessig å gjennomføre stikkprøvekontroll i år.

2. Tilsynskriterier1

Under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU av 7. juli 2010 (ITS-direktivet) om en ramme for innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport og for grensesnitt mot andre transportreformer, ble kommisjonsdelegert forordning nr. 886/2013 om utfylling av direktiv 2010/40/EU, med hensyn til data og framgangsmåter for vederlagsfri framskaffelse av et minimum av generell sikkerhetsrelevant trafikkinformasjon for brukerne, vedtatt.

Forordning nr. 886/2013 setter nærmere krav til vegoperatører2 som leverandør av trafikk–informasjon. Kravene til vegoperatørene går frem av forordningens artikkel 3-8.

Etter artikkel 8 punkt 1, skal vegoperatørene som sender trafikkinformasjon, formidle et minimum av generell sikkerhetsrelevant trafikkinformasjon til sluttbrukere før de framskaffer annen trafikkinformasjon som ikke er sikkerhetsrelevant.

Operatørene skal framlegge identifikasjonsopplysninger for Vegtilsynet og en nærmere beskrivelse av informasjonstjenesten de yter, samt en samsvarserklæring om oppfyllelse av kravene fastsatt i nevnte artikler.3

Kort oppsummert skal samsvarserklæringene dekke både datainnsamling, utvalgt vegnett, nasjonalt tilknytningspunkt, dataformat og metoder for informasjonsformidling.

3. Samsvarserklæring

Vegdirektoratet yter tjenesten med oppgavene knyttet til datafangst og tilgjengeliggjøring av dataene på formatet Datex II i et nasjonalt tilknytningspunkt, jf. artikkel 3-7. Vegnettet som omfattes er den norske delen av TEN-T-vegnettet og store deler av det øvrige riksvegnettet.

Det er i all hovedsak Vegdirektoratet og Norsk Rikskringkasting (NRK) som står for formidling av informasjon.

Vegdirektoratet har levert avtale mellom Statens vegvesen og Norsk rikskringkasting om formidling av trafikkinformasjon, revidert i 2017, med referanse til krav i henhold til ITS-direktivet.

Vegtilsynet har i rapport for 2016 og 2017 funnet avvik i oppfyllelsen av forordningen. Statens vegvesen har planlagt å oppfylle kravene i forordning 886/2013 i løpet av 2018. De har lagd en tidsplan som går fram til 2022 som viser hva de skal få på plass i andre forordninger de også har ansvar for.

Det skal etableres et nytt nasjonalt tilgangspunkt (NAP) for transportrelaterte data som oppfyller krav i ITS-direktivet.

Vedlegg 1 viser fullstendig samsvarserklæring fra Vegdirektoratet.
 

Gjennomgang av samsvarserklæring med utfyllende informasjon

Vegtilsynet har gjennomgått Vegdirektoratets svar på tilsyn 2018-10 samt samsvars­erklæring 2018, og vurdert denne opp mot delegert forordning nr. 886/2013 artikkel 3-8, jf. forordningens artikkel 9 pkt.2. Det er kun undersøkt om artikkel 3-8 er omtalt i samsvarserklæringen. Vegtilsynet har ikke undersøkt om informasjonen som er gitt i samsvarserklæringen er korrekt.
 

Resultat

Det er ikke endring i status på oppfylling av artiklene fra i fjor. Artiklene i forordningen er oppfylt, med unntak av artikkel 8 pkt. 1 som ikke oppfylt etter forordningen.

Dette er samme punkt som ble påpekt av Vegtilsynet i rapportene for 2016 og 2017. Formidlingen av de prioriterte meldingene er foreløpig inkludert i den normale formidlingen av trafikkinformasjon. Meldingene fra nasjonalt tilgangspunkt er per i dag ikke merket som prioritert melding, og kan derfor ikke skilles ut fra de andre meldingene.

Det er satt i gang et arbeid med å lukke avvikene fra Vegtilsynets rapporter. Dette er planlagt utbedret innen utgangen av 2018.

4. Funn

Avvik: Mangel på oppfyllelse av krav.


Funn 1 – avvik

Vegdirektoratet formidler ikke et minimum av generell sikkerhetsrelevant trafikkinformasjon til sluttbrukere.

Tilsynskriterie4

Offentlige veioperatører, tjenesteytere og kringkastere som sender trafikkinformasjon, skal formidle et minimum av generell sikkerhetsrelevant trafikkinformasjon til sluttbrukere før de fremskaffer annen trafikkinformasjon som ikke er sikkerhetsrelevant.

Tilsynsbevis

Det er oversendt samsvarserklæring fra Vegdirektoratet der det går fram at kravet ikke er oppfylt i artikkel 8 pkt.1. Formidlingen av de prioriterte meldingene er foreløpig inkludert i den normale formidlingen av trafikkinformasjon. Meldingene fra nasjonalt tilgangspunkt er per i dag ikke merket som prioritert melding. Først når dette er på plass vil formidlerne kunne trekke ut denne informasjonen og gi den prioritet framfor annen trafikkinformasjon.

6. Vurderinger

Det er positivt at Vegdirektoratet har satt i gang arbeid med å lukke avvik fra Vegtilsynets rapporter og at arbeidet er planlagt fullført i løpet av året. EUs innsats på ITS-feltet trappes opp, og da er det viktig at Norge er mest mulig forberedt på og har lagt til rette for datautvekslingen som utvikles.

Ifølge Vegdirektoratet er årsaken til dette ressursknapphet og mangel på teknisk kompetanse. Vegtilsynet opprettholder derfor funnet fra 2016 da Vegdirektoratet fortsatt ikke formidler et minimum av generell sikkerhetsrelevant trafikkinformasjon til sluttbrukere.

Vegtilsynets vurdering er at dette kan ha betydning for trafikksikkerheten og anbefaler at Vegdirektoratet prioriterer dette arbeidet.