Til hovedinnhold
4. september 2018 sak 2018-11

Etterlevelse av EU-forordning 886/2013 NRK

Vi viser til bestilling fra Samferdselsdepartementet den 30. juni 2017, der Vegtilsynet blir bedt om å føre tilsyn med Norsk rikskringkasting (NRK) etter kommisjonsdelegert forordning 886/2013 av 15. mai 2013. Forordningen er en utfyllelse av europarlamentets – og rådsdirektiv 2010/40/ EU.

Vegtilsynet varslet NRK om tilsyn 15. mai 2018. NRK leverte samsvarserklæringen med utfyllende beskrivelse innen fristen.

NRK har oppgave som informasjonsleverandør (kringkaster), og har etter artikkel 9 pkt. 2 framlagt samsvarserklæringen til Vegtilsynet.

Vegtilsynet har gått gjennom samsvarserklæringen fra NRK.

NRK oppfyller ikke den kommisjonsdelegerte forordningen for artikkel 8 pkt. 1. Årsaken er at Statens vegvesen har et system der formidlingen av de prioriterte meldingene er inkludert i den normale formidlingen av trafikkinformasjon. Meldingene fra nasjonalt tilgangspunkt er per i dag ikke merket som prioritert melding. Først når dette er på plass, vil denne informasjonen kunne prioriteres fremfor annen trafikkinformasjon. Dette fører til en følgefeil, og at NRK derfor ikke kan oppfylle kravet i artikkel 8 pkt. 1.


Statens vegvesen har planlagt å ha systemet med prioriterte meldinger klart i løpet av året.
Kravene i artikkel 3-7 og artikkel 8 pkt. 2-3 er ifølge samsvarserklæringen oppf ylt. Vegtilsynet har ikke gjennomført stikkprøvekontroll i saken.