Til hovedinnhold
12. juli 2018 sak 2018-09

Etterlevelse av tilgjengeliggjøring av trafikkinformasjonstjenester i sanntid etter kommisjonsdelegert forordning 962/2015 Statens vegvesen

Om rapporten

Denne rapporten er basert på tilsyn i Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Tilsynssaken tar for seg etterlevelse av tilgjengeliggjøring av trafikkinformasjon etter kommisjonsdelegert forordning 962/2015.

1. Innledning

Vegtilsynet har i tildelingsbrev fra Samferdselsdepartementet for 2018 fått tildelt kontrollfunksjon i henhold til Kommisjonsdelegert forordning 962/2015. Denne er en utfyllelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU (ITS-direktivet).

Vegtilsynet skal i tråd med forordningen levere rapport til Samferdselsdepartementet innen 13. juli i år. Kontrollfunksjonen skal utøves hvert andre år.

Vegtilsynet har i år fått i oppgave fra Samferdselsdepartementet å se på samsvarserklæring fra Vegdirektoratet, oppgaven omfatter ikke stikkprøvekontroller av erklæringen. Oppgaven er gjort med dokumentgjennomgang.

Varsel om tilsyn i saken ble sendt Vegdirektoratet 15. mai, etterspurt dokumentasjon ble levert innen frist.

Samarbeidslandene har utarbeidet et felles standard skjema for besvarelse av oppfyllelse av krav i den kommisjonsdelegerte forordningen.

Vegtilsynet gikk gjennom samsvarserklæringen med vedlagt statusrapport fra Vegdirektoratet.

2. Tilsynskriterier1

Under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU av 7. juli 2010 (ITS-direktivet) om en ramme for innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport og for grensesnitt mot andre transportreformer, ble kommisjonsdelegert forordning nr. 962/2015 om utfylling av direktiv 2010/40/EU med hensyn til tilgjengeliggjøring av trafikkinformasjonstjenester i sanntid på EU plan, vedtatt.

Forordning nr. 962/2015 fastsetter de spesifikasjonene som er nødvendige for å sikre tilgjengelighet, utveksling, viderebruk og oppdatering av vei- og trafikkdata fra veimyndigheter, veioperatører og tjenesteytere, med sikte på tilgjengeliggjøring av trafikkinformasjonstjenester i sanntid på EU-plan.2

Vegtilsynet vil i denne saken kun vurdere om veimyndigheter og veioperatører oppfyller de kravene som fremgår av forordningen. Kravene til veimyndigheter og veioperatører, fremgår av forordningens artikkel 3-10. Etter artikkel 11 (2) skal veimyndigheter og veioperatører, på Vegtilsynets anmodning, framlegge:
 

  • en beskrivelse av vei- og trafikkdata, digitale kart eller trafikkinformasjonstjenester i sanntid som de tilbyr, samt opplysninger om kvaliteten på disse og vilkårene for viderebruk av dataene. 
  • en samsvarserklæring om oppfyllelse av kravene fastsatt i nevnte artikler.

Kort oppsummert skal samsvarserklæringene dekke både beskrivelse av vei- og trafikkdata, digitale kart eller trafikkinformasjonstjenester i sanntid, opplysninger om kvaliteten på disse og vilkårene for videre bruk av disse.

3. Samsvarserklæring

Vegdirektoratet yter tjenesten med oppgavene knyttet til tilgjengeliggjøring av trafikkinformasjonstjenester i sanntid.
 

Metode

Vegtilsynet har gjennomgått Samsvarserklæringen fra Vegdirektoratet datert 25. mai 2018 med vedlagte status-rapport Informasjon og beskrivelse av tjenesten under kommisjonsdelegert forordning 962/2015 datert 31.05.2018. Dokumentene er vurdert opp mot delegert forordning nr. 962/2015 artikkel 3-10, jf. forordningen artikkel 11 pkt. 2. Ved gjennomgangen av samsvarserklæringen fra Vegdirektoratet er det undersøkt om artikkel 3-10 er omtalt i oversendt erklæring. Vegtilsynet har ikke undersøkt om informasjonen som er gitt i samsvarserklæringen er korrekt.
 

Resultat gjennomgang av samsvarserklæring


Nasjonalt tilgangspunkt

Statens vegvesen har opprettet et norsk nasjonalt tilgangspunkt (Nasjonal Access Point, NAP) der brukere får tilgang til oppdatert vei- og trafikkdata. Tilgangspunktet er pr. i dag plassert hos «data.norge.no» (hos DIFI), men mangler standardiserte metadata og søkefunksjoner for brukerne. Vegdirektoratet informerer om at det er startet opp et arbeid for å etablere et nytt tilgangspunkt som bedre oppfyller kravene i ITS direktivet og at det nye tilgangspunktet er tenkt å være klart som en beta versjon innen utgangen av 2018. Innen utgangen av 2019 skal tilgangspunktet være fullt operativt.


Statiske data

Statens vegvesen er ansvarlig for Nasjonal vegdatabank (NVDB), og data er tilgjengeliggjort via NAP (Nasjonal Access Point).

I NVDB lagres det en stor mengde data som omfatter statlige, kommunale, private, fylkes- og skogsbilveger. Oppdatering av de statiske dataene i NVDB skjer fortløpende, og alle endringer legges ut umiddelbart. Unntaket er Elveg og ruteplan-datasett3 som oppdateres ti ganger i året.


Dynamiske data

Dynamiske vegstatusdata om føreforhold, vegarbeid og hendelser samles inn automatisk med bruk av værstasjoner og kameraer, eller via VTS (Vegtrafikksentralen). VTS får meldinger fra politi, entreprenører, media eller trafikanter. Formidling av dynamisk veg- og trafikkinformasjon skjer i hovedsak basert på Statens vegvesens Datex-node. Den har ca. 330 registrerte eksterne brukere som må avgi kontaktinformasjon og godkjenne en erklæring basert på NLOD (norsk lisens for offentlige data). All informasjon tilgjengeliggjøres i NAP i Datex II-format.

I dag er følgende kategorier for dynamisk vegstatusdata tilgjengelig:

  • Vær- og føreforhold
  • Hendelser
  • Vegarbeid
  • Kjøreforhold
  • Stengninger og omkjøringer

Disse dataene blir oppdatert kontinuerlig.


Trafikkdata

Trafikkdata registreres gjennom trafikkdatasystemet på riks- og fylkesveger samt noen kommunale veger. Det pågår et arbeid med å gjøre forbedringer på dette systemet.

Det fremgår av Informasjon og beskrivelse av tjenesten under kommisjonsdelegert forordning 962/2015 at oppdatering av data skjer i samsvar med forordning 962/2015.
 

4. Vurdering og funn


Vurdering

Vegtilsynet vurderer at samsvarserklæringen fra Vegdirektoratet, med vedlagt status rapport omtaler artikkel 3 -10 i forordningen.

Det går frem av dokumentene at Vegdirektoratet har opprettet et nasjonalt tilknytningspunkt der brukere får tilgang til vei- og trafikkdata, men at tilgangspunktet mangler standardiserte metadata og har ikke en søkefunksjon for data, slik som det er stilt krav om i artikkel 3 punkt 2 i forordningen.

Det fremgår av dokumentasjonen at det blir samlet inn en stor mengde trafikkdata, både statiske og dynamiske, som blir videreformidlet via NAP og Datex noden.

Dataene oppdateres kontinuerlig og er tilgjengelig for alle, det må fylles ut en erklæring basert på NLOD (norsk lisens for offentlige data) for å få tilgang til de dynamiske dataene.
 

Funn

Definisjon på avvik: Mangel på samsvar med krav.
 

Funn 1 – avvik

Vegdirektoratet tilgjengeliggjør ikke alle standardiserte metadata og har ikke en søkefunksjon for data.


Vedlegg: Samsvarserklæringen fra Vegdirektoratet

Samsvarserklæringen fra Vegdirektoratet datert 25 mai 2018 med vedlagte status rapport Informasjon og beskrivelse av tjenesten under kommisjonsdelegert forordning 962/2015 datert 31.05. (Rapporten er utarbeidet Transportavdelingen i Vegdirektoratet som svar på Vegtilsynets tilsyn.)
 

Samsvarserklæringen ligger i PDF-en som du kan laste ned ved å klikke på linken under.