Til hovedinnhold
6. september 2022 sak 2022-04

Etterlevelse av forordning (EU) 886/2013 Statens vegvesen

Innledning

Vegtilsynet er tildelt kontrollfunksjon i henhold til kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 886/2013 av 15. mai 2013, jf. forskriften som gjennomfører Kommisjonsforordningen i
norsk rett § 2.

Forordningen er en utfyllelse av europaparlaments- og rädsdirektiv 2010/40/EU (ITSdirektivet) og får «anvendelse på ytingen av tjenester for levering av et minimum av generell trafikksikkerhetsinformasjon i det transeuropeiske veinettet (TERN).» Forordningen setter krav til både offentlige og private veioperatører, tjenesteytere og kringkastere i artikkel 3-8.

Vegtilsynet skal årlig rapportere til Samferdselsdepartementet om gjennomført kontroll, slik at Norge kan levere rapport til EU-kommisjonen innen 1. oktober hvert år.

Tilsynspart skal legge fram identifikasjonsopplysninger for Vegtilsynet og en beskrivelse av informasjonstjenesten de yter, samt en samsvarserklæring om oppfyllelse av kravene fastsatt i artikkel 3-8, jf. artikkel 9 pkt. 2.

Varsel om tilsyn ble sendt Statens vegvesen 1o. mai 2022, med forespørsel etter relevant dokumentasjon. Statens vegvesen leverte 25. mai 2022 beskrivelse av
informasjonstjenesten de yter, samt en samsvarserklæring om oppfyllelse av kravene fastsatt i kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 886/2013 til Vegtilsynet i tråd med bestilling.

Vegtilsynet har undersøkt om samsvarserklæringen som Statens vegvesen har utarbeidet inneholder informasjon i samsvar med krav.

Vurdering

Statens vegvesen har levert samsvarserklæring i samsvar med krav. Innholdet i
erklæringen samsvarer med artikkel 9 pkt. og viser at Statens vegvesen oppfyller
kravene i forordningen. Vedlegget til erklæringen gir god informasjon om det nasjonale tilgangspunktet og Statens vegvesens tjenester, samt videre planer for å øke tjeneste- og datakvalitet.

Vegtilsynets gjennomgang viser at Statens vegvesen oppfyller krav i artikkel 7
Tilgjengelighet, utveksling og viderebruk av data.