Til hovedinnhold
6. september 2022 sak 2022-05

Etterlevelse av forordning (EU) 886/20123 NRK

Vegtilsynet er tildelt kontrollfunksjon i henhold til kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 886/2013 av 15. mai 2013, jf. forskriften som gjennomfører Kommisjonsforordningen i norsk rett § 2.
Forordningen er en utfyllelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU (ITS-direktivet).

Vegtilsynet skal årlig rapportere til Samferdselsdepartementet, slik at Samferdselsdepartementet kan levere rapport til EU-kommisjonen innen 1. oktober hvert år. Vegtilsynet har fått i oppgave å undersøke om NRKs samsvarserklæring oppfyller krav i forordningen.

Vegtilsynet varslet NRK om tilsyn 1o. mai 2022

NRK har oppgave som informasjonsleverandør (kringkaster), og har etter artikkel 9 pkt. 2 framlagt samsvarserklæringen til Vegtilsynet.

NRK leverte samsvarserklæringen med utfyllende beskrivelse 19. mai 2022

Vegtilsynet har gått gjennom samsvarserklæringen og den utfyllende beskrivelsen mottatt fra NRK. Det er ikke gjennomført stikkprøvekontroll i saken.

Kravene i artikkel 3-8 er ifølge samsvarserklæringen oppfylt.