Til hovedinnhold
6. september 2022 sak 2022-06

Etterlevelse av kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 962/2015 Statens vegvesen

Innledning

Vegtilsynet har i tildelingsbrev fra Samferdselsdepartementet for 2020 fått tildelt
kontrollfunksjon i henhold til Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 962/2015.
Forordningen er en utfyllelse av europaparlaments- og rädsdirektiv 2010/40/EU (ITSdirektivet).

Vegtilsynet skal levere rapport til Samferdselsdepartementet hvert andre år.

Varsel om tilsyn i saken ble sendt Statens vegvesen 1o. mai 2022. Etterspurt
dokumentasjon ble levert 30. mai 2022.

Vegtilsynet har gjennomgått samsvarserklæringen og øvrig dokumentasjon mottatt fra Statens vegvesen og vurdert disse opp mot forordningens krav.

Vurdering

Samsvarserklæringen fra Statens vegvesen, med vedlegg, omtaler artikkel 3 - 1 0 i forordningen, og det går frem av dokumentene at Statens vegvesen oppfyller alle krav i forordningen.

Statens vegvesen har opprettet og videreutvikler et nasjonalt tilknytningspunkt der brukere får tilgang til vei- og trafikkdata.

Det blir samlet inn en stor mengde trafikkdata, både statiske og dynamiske, som blir videreformidlet via NAP og Datex-noden. Dataene er tilgjengelig for alle, men det må fylles ut en erklæring basert på NLOD3 for å få tilgang til de dynamiske dataene.

Vegtilsynet vurderer på bakgrunn av dette tilsynet at Statens vegvesen oppfyller krav i Kommisjonsdelegert forordning 962/2015.