Til hovedinnhold
24. februar 2022 sak 2020-08

Etterlevelse av forordning (EU) nr. 886/2013 NRK

Vegtilsynet er tildelt kontrollfunksjon i henhold til kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 886/2013 av 15. mai 20131, jf. forskriften som gjennomfører Kommisjonsforordningen i norsk rett § 22. Forordningen er en utfyllelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU (ITS-direktivet).

Vegtilsynet skal årlig rapportere til Samferdselsdepartementet, slik at Samferdselsdepartementet kan levere rapport til EU-kommisjonen innen 1. oktober hvert år. Vegtilsynets frist er i 2020 satt til 15. september. Vegtilsynet har fått i oppgave å undersøke om NRKs samsvarserklæring oppfyller krav i forordningen.

Vegtilsynet varslet NRK om tilsyn 8. juni 2020.

NRK har oppgave som informasjonsleverandør (kringkaster), og har etter artikkel 9 pkt. 2 framlagt samsvarserklæringen til Vegtilsynet.

NRK leverte samsvarserklæringen med utfyllende beskrivelse innen 16. juni 2020.
Vegtilsynet har gått gjennom samsvarserklæringen fra NRK.

Kravene i artikkel 3-8 er ifølge samsvarserklæringen oppfylt. Vegtilsynet har ikke gjennomført stikkprøvekontroll i saken.