Til hovedinnhold
11. september 2019 sak 2019-22

Etterlevelse av forordning (EU) nr. 886/2013 NRK

Vegtilsynet har i brev fra Samferdselsdepartementet datert 30. juni 2016 fått tildelt kontrollfunksjon i henhold til kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 886/2013 av 15. mai 2013.1 Denne er en utfyllelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU (ITS-direktivet).

Vegtilsynet skal årlig rapportere til Samferdselsdepartementet, slik at Samferdselsdepartementet kan levere rapport til EU-kommisjonen innen 1. oktober hvert år. Vegtilsynets frist er i 2019 satt til 15. september. Vegtilsynet har for NRK fått i oppgave å se om samsvarserklæringen deres oppfyller krav i forordningen.

Vegtilsynet varslet NRK om tilsyn 31. mai 2019.

NRK har oppgave som informasjonsleverandør (kringkaster), og har etter artikkel 9 pkt. 2 framlagt samsvarserklæringen til Vegtilsynet.

NRK leverte samsvarserklæringen med utfyllende beskrivelse innen 13. juni 2019. Denne var utfylt med åpenbare feil. Vegtilsynet ba derfor om ny samsvarserklæring som ble levert 8. juli 2019.

Vegtilsynet har gått gjennom samsvarserklæringen fra NRK.

Kravene i artikkel 3-8 er ifølge samsvarserklæringen oppfylt. Vegtilsynet har ikke gjennomført stikkprøvekontroll i saken.