Til hovedinnhold
2. juli 2021 sak 2021-07

Etterlevelse av forordning (EU) nr. 886/2013 Statens vegvesen

Innledning

Vegtilsynet er tildelt kontrollfunksjon i henhold til kommisjonsdelegert forordning (EU) nr.
886/2013 av 15. mai 20131, jf. forskriften som gjennomfører Kommisjonsforordningen i norsk
rett § 22.

Det er ingen funn i denne undersøkelsen. 

Vurdering

Statens vegvesen har levert samsvarserklæring i samsvar med krav. Innholdet i erklæringen samsvarer med artikkel 9 pkt. 2, og viser at Statens vegvesen oppfyller kravene i forordningen. Vedlegget til erklæringen gir god informasjon om det nasjonale tilgangspunktet og Statens vegvesens tjenester, samt videre planer for å øke tjeneste- og datakvalitet.

Vegtilsynets stikkprøvekontroll viser at Statens vegvesen oppfyller krav i artikkel 7 Tilgjengelighet, utveksling og viderebruk av data.