Til hovedinnhold
27. oktober 2020 sak 2020-09

Tilstand på vegdekke og drenering, område vest Statens vegvesen

1. Om tilsynet


Vegtilsynet gjennomfører tilsyn for å undersøke om Statens vegvesen sikrer at vegbanen er
trafikksikker for trafikantene, også i nedbørsperioder.
Som del av tilsynet vil det bli gjennomført inspeksjoner av tilstanden på vegdekke og
avvanning- og dreneringssystem på utvalgte riksvegstrekninger i de geografiske
områdene.

 

6. Konklusjon

Ut ifra Vegtilsynet sin inspeksjon av vegdekke og avvannings- og dreneringssystemet på strekningene vurderer vi tilstanden som akseptabel, med unntak av asfaltkant på begge strekningene, samt torvkant på strekningen E39 Arsvågen – Sveio. For begge strekningene forventer vi en mer omfattende inspeksjon og utbedring av asfaltkant i tråd med krav i R610. Vi gjør oppmerksom på at Vegtilsynet vil vurdere videre undersøkelser basert på funnet og de tiltak som iverksettes i etterkant. For strekningen E39 Arsvågen – Sveio forventer vi en mer omfattende inspeksjon og utbedring av torvkant. De øvrige enkeltregistreringene som kommer fram av rapporten forventer vi at Statens vegvesen utbedrer i tråd med krav i R610.