Til hovedinnhold
1. juli 2021 sak 2021-06

Sak 2021-06 Etterlevelse av forordning (EU) nr. 886/2013 NRK

Vegtilsynet er tildelt kontrollfunksjon i henhold til kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 886/2013 av 15. mai 20131, jf. forskriften som gjennomfører Kommisjonsforordningen i norsk rett § 22. Forordningen er en utfyllelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU (ITS-direktivet).

Vegtilsynet har gått gjennom samsvarserklæringen fra NRK. Kravene i artikkel 3-8 er ifølge samsvarserklæringen oppfylt. Vegtilsynet har ikke gjennomført stikkprøvekontroll i saken.

Det er ingen funn i denne undersøkelsen.