Til hovedinnhold
18. desember 2020 sak 2020-05

Tiltakstid ved drift av eksisterende veg Statens vegvesen

Om rapporten

Denne rapporten er basert på tilsyn i Statens vegvesen. Tilsynssaken omhandler hvorvidt
Statens vegvesen bruker styringssystemet sitt for å håndtere avvik på og langs veg på en
tilfredsstillende måte, etter at de er oppdaget.


Rapporten inneholder en oppsummering av tilsynet og en presentasjon av tilsynsfunnene.
Statens vegvesen skal innen fastsett frist komme med tilbakemelding på hvordan avvikene vil
bli håndtert, sammen med en tidsplan for gjennomføring.


På bakgrunn av denne tilbakemeldingen vil Vegtilsynet vurdere videre oppfølging, eller
lukking av avvikene.

 

Sammendrag

Målet med tilsynet har vært å undersøke om Statens vegvesen etterlever styringssystemet sitt for å sikre at rapporterte avvik på eller langs vegen håndteres raskt nok til at trafikksikkerheten ivaretas.

Vegtilsynet har undersøkt styringssystemet for å rapportere avvik på eller langs vegen, utført dokumentgjennomgang av 19 utvalgte driftskontrakter og intervjuet relevante personer fra syv av de 19 driftskontraktene.

Samlet sett viste tilsynssaken at det er vesentlige svakheter i måten Statens vegvesen dokumenterer og følger opp avvik knyttet til riksveginfrastrukturen.

Etter Vegtilsynets vurdering fører disse svakhetene til at Statens vegvesen mangler tilstrekkelig kontroll med tilstanden til riksveginfrastrukturen og om trafikkfarlige avvik utbedres raskt nok til at trafikantenes sikkerhet blir ivaretatt.

 

Vegtilsynet fant tre avvik som vil bli fulgt opp med Statens vegvesen.

  • Statens vegvesen mottar ikke rapport om alle hendelser i tråd med kanaler og frister angitt i håndbok R763 – dokumenter for driftskontrakter veg.
  • Statens vegvesen fastlegger ikke tilstanden for objekt med avvik i tråd med håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveg.
  • Statens vegvesen kan ikke dokumentere at de utbedrer avvik i tråd med krav til tiltakstid som fastsatt i håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveg.

I tillegg er det gjort tre observasjoner:

  • Statens vegvesen bør vurdere om dagens rapporteringsrutiner og målinger gir tilstrekkelig styringsinformasjon om avvikshåndteringen til å kunne ha kontroll med at de sikrer «størst mogleg trygg og god avvikling av trafikk», og til å følge opp entreprenørene på en god måte.
  • Statens vegvesen bør vurdere dagens praksis rundt utfylling av frister for oppfølging i ELRAPP.
  • Statens vegvesen bør sikre konsistens mellom fristene for utbedring av avvik i styringssystemet for drift og vedlikehold.