Til hovedinnhold
11. november 2019 sak 2019-26

Utbedring av avvik i Nipetunnelen Statens vegvesen

1. Om tilsynet

Vegtilsynet har gjennomført tilsyn med Statens vegvesen, Region vest sin etterlevelse av krav i tunnelsikkerhetsforskriften.

Tilsynet er gjennomført i Nipetunnelen1 som ligger på E39 i Romarheimsdalen i Hordaland. Tunnelen er 988 meter lang og ble åpnet 18. september 2008. Det ble gjennomført periodisk inspeksjon første gang den 25. april 2011.

Tilsynssaken er gjennomført som en dokumentgjennomgang og er en undersøkelse av Region vest sin oppfølging av funn som Vegdirektoratets inspeksjonsenhet gjorde ved den siste periodiske inspeksjonen av Nipetunnelen 17.august i 2017.

2. Bakgrunn

Vegdirektoratet skal gjennomføre forskriftsfestede inspeksjoner minst hvert sjette år for å avdekke om tunneler oppfyller sikkerhetskrav. Det er av stor betydning at det blir iverksatt tiltak for å behandle avvik som er avdekket i inspeksjoner. Regionene i Statens vegvesen har ansvar for drift og vedlikehold av tunnelene.

3. Mål og problemstilling

Målet med tilsynet har vært å undersøke om avvik som er funnet i den periodiske inspeksjonen av Nipetunnelen er fulgt opp og utbedret, slik at tunnelen oppfyller krav til sikkerhet.

Problemstillingen er:

  • Blir funn etter den periodiske inspeksjonen utbedret?

4. Tilsynsresultater

Symbol som er brukt for å illustrere tilsynsfunnene i rappor­ten går frem av tabellen under.

Avvik
Mangel på samsvar med krav

Observasjon
Forhold der en gjennom revisjonen har sett at det er potensial for forbedring hos tilsynspart

Ingen funn
Tilsynskriteriet er oppfylt

Utkast til rapport ble lagt fram for tilsynspart 10.10.2019, med frist for å gi tilbakemelding på faktafeil. Tilsynspart ga slik tilbakemelding innen fristen og dette er tatt hensyn til ved utarbeiding av endelig tilsynsrapport. 

Tilsynskriterium 

Tunneler skal oppfylle krav til sikkerhet.2

Periodiske inspeksjoner skal gjennomføres for å påse at tunneler er i samsvar med krav fastsatt i forskriften. Det er lagt til grunn at funn etter en inspeksjon med formål å vurdere om sikkerhetskrav er oppfylt, i utgangspunktet skal være lukket når det nå er over ett år siden inspeksjonen.

Mal for inspeksjonsrapporter viser at tunnelens utstyr mm skal vurderes mot tunnelsikkerhetsforskriften, Håndbok N500 og andre interne krav.

Gjennomføring

Dokumentasjon som er mottatt og som ligger til grunn for undersøkelsen:

  • sikkerhetsinspeksjonskjema for Nipetunnelen. Datert 17.08.2017
  • funnliste Nipetunnelen 2017.
  • kopi av funnliste 2017 med kommentar fra praktisk tunnelforvalter, og referanser til PLANIA3
  • mappe med 258 bilder fra inspeksjonen.
  • e-post datert 23.09.19 med utdypende forklaring.

Generelt om den periodiske inspeksjonen av Nipetunnelen:

Vegtilsynet har i denne undersøkelsen basert seg på inspeksjonsrapporten etter den periodiske inspeksjonen av Nipetunnelen i 2017, og ikke inspisert tunnelen selv.

Vegtilsynet har samlet funnene som går frem av rapporten etter den periodiske inspeksjonen og undersøkt om disse er fulgt opp og utbedret. Region vest har dokumentert utbedring med kommentarer i funnliste, og forklaring i e-post.

Tilsynsbevis

I varsel om tilsyn ba Vegtilsynet om å få dokumentert tunnelforvalters4 oppfølging/lukking av funn i de periodiske inspeksjonene. Tunnelforvalter har gjort dette ved å oversende funnliste med kommentarer og henvisninger til bestillinger gjort i systemet PLANIA. Tunnelforvalter forklarer i en e-post hvordan funn som blir gjort i de periodiske inspeksjonene av Nipetunnelen behandles.

Resultat etter dokumentgjennomgangen for Nipetunnelen viser at Vegdirektoratets inspeksjonsenhet i den periodiske inspeksjonen som ble utført 17.08.2017, totalt har avdekket 49 forhold som ikke er tilfredsstillende ved Nipetunnelen.

Tilbakemeldingen fra tunnelforvalteren viser at regionen har utbedret/fjernet 11 av funnene fra den periodiske inspeksjonen, og at det er vedlagt arbeidsordrenummer i vedlikeholdssystemet PLANIA for å dokumentere at det er bestilt utbedring av ytterligere 13 funn. Vegtilsynet har gjennom tilgang til PLANIA fått bekreftet at dette stemmer, og ser også at flere av disse er blitt utbedret per 28.10.19.

Undersøkelsen viser at de fleste arbeidsordrene er opprettet og utført etter at Vegtilsynet varslet tilsyn med Nipetunnelen.  

 

Tabell 1: Sammendrag av funn som er gjort i Nipetunnelen under inspeksjonen, og hva som er utbedret.

Krav til dokumentasjon for tunnelen

 

Totalt

Utbedret

Gjenstår

Svakhet

1

0

1

Avvik

12

0

12

Sikkerhetsnivå etter gjeldende krav i Håndbok N500 og tunnelsikkerhetsforskrift

Svakhet

1

0

1

Avvik

0

0

0

Særtrekk for tunnelen

Svakhet

5

0

5

Avvik

0

0

0

Øvrige funn fra funnliste

Drift/el kontrakt

30

11

19

Hastesak

0

0

0

Behovsmeldes

0

0

0

Krav sikkerhetsgodkjenning

0

0

0

Andre anbefalte

0

0

0

Totalt gjenstående/uavklarte funn

38


Vurdering

Nipetunnelen har fortsatt flere avvik og svakheter som ikke er utbedret etter Vegdirektoratets periodiske inspeksjon i august 2017. De fleste av funnene i inspeksjonen er relatert til drift og vedlikehold. Selv om mye er utført etter at det ble varslet tilsyn, gjenstår utbedring av 19 funn. De fleste gjenstående avvik er knyttet til dokumentasjon for tunnelen, der inspeksjonen avdekket 12 avvik og en svakhet. Ingen av disse er utbedret ennå.

Funn1 - avvik
Nipetunnelen oppfyller ikke alle krav fastsatt i tunnelsikkerhetsforskrift, Håndbok N500 Vegtunneler og interne krav.

5. Konklusjon

Nipetunnelen har avvik og svakheter som ikke er behandlet eller utbedret etter Vegdirektoratets periodiske sikkerhetsinspeksjon som ble gjennomført for over ett og et halvt år siden.