Til hovedinnhold
23. april 2019 sak 2019-03

Utbedring av avvik i Røviktunnelen Statens vegvesen

1. Om tilsynet

Vegtilsynet har gjennomført tilsyn med Statens vegvesen, Region nord sin etterlevelse av krav til sikkerhet i tunneler. 

Tilsynet er gjennomført i Røviktunnelen som ligger i Fauske kommune i Nordland fylke. Tunnelen ligger på riksveg 80 og er 2030 meter lang. Den ble åpnet 30. august 2011 og det ble gjennomført periodisk inspeksjon første gang i august 2016. 

Tilsynssaken er gjennomført som en dokumentgjennomgang og er en undersøkelse av Region nord sin oppfølging av funn som Vegdirektoratets inspeksjonsenhet gjorde ved den periodiske inspeksjonen av Røviktunnelen i 2016. 

2. Bakgrunn

Vegdirektoratet skal gjennomføre forskriftsfestede inspeksjoner minst hvert sjette år for å avdekke om tunneler oppfyller sikkerhetskrav. Det er av stor betydning at det blir iverksatt tiltak for å behandle avvik som er avdekket i inspeksjoner. Regionene i Statens vegvesen har ansvar for drift og vedlikehold av tunnelene.

Vegtilsynet ønsker i dette tilsynet å undersøke i hvilken grad funnene fra en periodisk inspeksjon er fulgt opp og utbedret.

3. Mål og problemstilling

Målet med tilsynet har vært å undersøke om avvik som er funnet i den periodiske inspeksjonen av Røviktunnelen er fulgt opp og utbedret, slik at tunnelen oppfyller krav til sikkerhet.

Problemstillingen er: 

  • Blir funn etter den periodiske inspeksjonen fulgt opp og utbedret?

4. Tilsynsresultat

Symbol som er brukt for å illustrere tilsynsfunnene i rapporten går frem av tabellen under.

Avvik
Mangel på samsvar med krav

Observasjon
Forhold der en gjennom revisjonen har sett at det er potensial for forbedring hos tilsynspart

Ingen funn
Tilsynskriteriet er oppfylt

Utkast til rapport ble lagt fram for tilsynspart 05.03.2019, med frist for å gi tilbakemelding på faktafeil. Tilsynspart ga slik tilbakemelding innen fristen og dette er tatt hensyn til ved utarbeiding av endelig tilsynsrapport.


Tilsynskriterium 

Tunneler skal oppfylle krav til sikkerhet.1

Periodiske inspeksjoner skal gjennomføres for å påse at tunneler er i samsvar med krav fastsatt i tunnelsikkerhetsforskriften. Det er lagt til grunn at funn etter en inspeksjon med formål å vurdere om sikkerhetskrav er oppfylt, i utgangspunktet skal være lukket når det nå er over to år siden inspeksjonen.

Mal for inspeksjonsrapporter viser at tunnelens utstyr mm skal vurderes mot krav i tunnelsikkerhetsforskriften, håndbok N500 og andre interne krav.


Gjennomføring

Mottatt dokumentasjon som ligger til grunn for undersøkelsen: 

  • Brev «Svar på tilsyn 2019-03 Utbedring av avvik Rv. 80 Røviktunnelen» med følgende vedlegg: 

- Rapport fra sikkerhetsrevisjon av rv. 80 Røviktunnelen. Datert 22.09.2016.

- Sikkerhetsrevisjonsskjema rv. 80 Røviktunnelen. Datert 22.09.2016

- Tilsvar Rapport fra sikkerhetsrevisjon av Røviktunnelen. Datert 25.11.2016

  • E-post datert 20.02.19 fra tilsynspart. I tillegg til svar på spørsmål inneholder denne e-posten følgende vedlegg: 

- Beredskapsplan, spesiell del, Røviktunnelen. Siste revisjon datert 29.09.2016.

- Liste over PE-skum datert 23.06.2010 for innlegging i NVDB

 

Merknader til dokumentasjon:

- Dokumentasjonen viser ikke dato for når tiltak er utført.
- Det ble i e-post datert 18.02.19 bedt om utdyping og ytterligere dokumentasjon i saken.

Vegtilsynets undersøkelse tar utgangspunkt i rapporten fra den periodiske inspeksjonen av Rørviktunnelen utført 15. og 16. august 2016 av Vegdirektoratets inspeksjonsenhet. 

Vegtilsynet har i denne undersøkelsen basert seg på inspeksjonsrapportene, og ikke gjennomført en egen inspeksjon av tunnelen. 

Vegtilsynet har samlet funnene som går frem av rapporten etter den periodiske inspeksjonen og undersøkt om disse er fulgt opp og utbedret. Region nord har dokumentert utbedring via e-post, rapporter og bilder. 


Tilsynsbevis

I rapporten som ble sendt til regionen etter den periodiske inspeksjonen, blir det påpekt av Vegdirektorat at funnene vurderes som så sikkerhetskritiske at tiltak må iverksette umiddelbart. Det ble også bedt om et tilsvar fra Region nord på om situasjonsbeskrivelsen er riktig forstått, og en beskrivelse av hvordan regionens vegavdeling vil behandle funnene i rapporten. En tiltaksplan for hvordan man ønsker å lukke funnene som er gjort, skal ifølge rapporten utarbeides av vegavdelingen. Tidsfrist for tilbakemeldingen var satt til 15.11.2016.

Tabell 1, 2 og 3 viser antall funn som fremgår av rapporten etter inspeksjon av Røviktunnelen, og hvor mange som gjenstår.


Tabell 1: Funn i den periodiske inspeksjonen som relateres til dokumentasjon for tunnelen.

Dokumentasjon for tunnelen
Antall - Svakhet Avvik
funn 9 4
gjenstående funn 6 1


Tabell 2: Funn vedrørende   tunnelens sikkerhetsnivå etter gjeldende krav i Håndbok N500 og tunnelsikkerhetsforskriften

Sikkerhetsnivå etter gjeldende krav i håndbok N500 og tunnelsikkerhetsforskrift
Antall- Avvik etter N500 Avvik etter tunnelsikkerhetsforskriften
funn 1 1
gjenstår 1 0

Rapporten omtaler et avvik som viser til at hydrantsystemet er underdimensjonert, og at det er for svak vanntilførsel på slokkevannsledningen. Avviket går frem av tabell 2. Dette er ifølge Regionen utbedret ved at det nå er etablert brannhydranter på hver side av tunnelen. Vegtilsynets undersøkelse viser at hydranten på Stømsnes-siden av tunnelen er etablert 1,5 km fra tunnelmunningen. Det er ikke mottatt dokumentasjon som viser at vanntilførselen er tilstrekkelig, men tunnelforvalter opplyser om at vannforsyningen er testet i forbindelse med øvelse, og er nå i orden. Beredskapsplanen til tunnelen er ikke oppdatert etter at brannhydrantene kom.


Tabell 3: Funn fra den periodiske inspeksjonen når det gjelder særtrekk for Rørviktunnelen.

Særtrekk for tunnelen
Antall- Svakhet Avvik
funn 5 1
gjenstående funn 5 1

I rapportens del om «særtrekk i tunnelen», omtales et avvik som gjelder angivelse av forskjellige lengder på tunnelen i NVDB2 og vegvokteren3. Dette er ikke utbedret, ifølge regionen. I rapporten er det også bemerket at tunnelen har fem svakheter (tabell 3). Regionen kan ikke dokumentere at det er gjort en vurdering av svakhetene eller gjennomført tiltak for å rette de opp.


Tabell 4: Øvrige funn som gjelder tunnelens sikkerhetsnivå etter krav i Håndbok N500, tunnelsikkerhetsforskriften, øvrige lover/forskrifter og håndbøker

Øvrige funn fra inspeksjonen
Antall Hastesak akutt Behovmeldes Hastesak tunnelsikkerhetsforskrift
Øvrige funn 9 2 1
Gjenstår 3 1 0

I følgebrevet til rapporten etter den periodiske inspeksjonen, framhever Vegdirektoratets inspeksjonsenhet ni hastesaker som skal behandles umiddelbart. Disse hastesakene går frem av tabell 4. Vegavdelingen har ikke utarbeidet en tiltaksplan etter den gjennomførte inspeksjonen, selv om det det går frem av rapporten at dette skal gjøres.

Tre av de ni hastesakene er ikke utbedret, ifølge Region nord. Funnene som ikke er utbedret er vist i tabell 5.


Tabell 5: Funn som ikke er utbedret etter periodiske inspeksjon i 2016, regionens svar, samt status februar 2019

2019-03 tabell 5


Tabell 6: Saker som Vegdirektoratets inspeksjonsenhet mener bør behovsmeldes for å få midler i budsjettet til å utbedre. Jmf. Tabell 2.

2019-03 tabell 6


Vurdering

Vegtilsynet vurderer utfra tilgjengelig dokumentasjon, at Røviktunnelen fortsatt har flere avvik og svakheter som ikke er følgt opp og utbedret etter inspeksjonen i august 2016. Tre av avvikene som Vegdirektoratets inspeksjonsenhet har vurdert som «akutt hastesak» er det ikke gjort noe med.

Dette mener Vegtilsynet er altfor lang saksgang når avvikene er av en kategori som det haster med å utbedre. Det er ikke utarbeidet en tiltaksplan for behandling av disse, og det kan derfor virke som det er lite systematisk oppfølging av kjente avvik og svakheter i tunnelen.

Beredskapsplanen og innsatskortet er ikke er oppdatert. Beredskapsplanen er ikke oppdatert med ny tunnelforvalter, og endringene i slokkevannforsyningen er ikke nevnt.

Funn 1 - avvik
Røviktunnelen oppfyller ikke alle krav fastsatt i tunnelsikkerhetsforskrift, handbok N500 Vegtunneler og interne krav.

5. Konklusjon

Røviktunnelen har avvik og svakheter som ikke er behandlet eller utbedret etter Vegdirektoratets periodiske sikkerhetsinspeksjon som ble gjennomført for to og et halvt år siden.