Til hovedinnhold
11. november 2019 sak 2019-25

Utbedring av avvik i Tuftåstunnelen Statens vegvesen

1. Om tilsynet

Vegtilsynet har gjennomført tilsyn med Statens vegvesens etterlevelse av krav i tunnelsikkerhetsforskriften.

Tilsynet er gjennomført i Tuftåstunnelen1 som ligger i Lærdal kommune. Tunnelen ligger på E16 og er 2000 meter lang. Den ble åpnet 3. september 2008 og det ble gjennomført periodisk inspeksjon første gang 30. august 2011.

Tilsynssaken er gjennomført som en dokumentgjennomgang og er en undersøkelse av Region vest sin oppfølging av funn som Vegdirektoratets inspeksjonsenhet gjorde ved den periodiske inspeksjonen av Tuftåstunnelen 29. august i 2017.

2. Bakgrunn

Vegdirektoratet skal gjennomføre forskriftsfestede inspeksjoner minst hvert sjette år for å avdekke om tunneler oppfyller sikkerhetskrav. Det er av stor betydning at det blir iverksatt tiltak for å behandle avvik som er avdekket i inspeksjoner. Regionene i Statens vegvesen har ansvar for drift og vedlikehold av tunnelene.

3. Mål og problemstilling

Målet med tilsynet har vært å undersøke om avvik som er funnet i den periodiske inspeksjonen av Tuftåstunnelen er fulgt opp og utbedret, slik at tunnelen oppfyller krav til sikkerhet.

Problemstillingen er:

 • Blir funn etter den periodiske inspeksjonen utbedret

4. Tilsynsresultat

Symbol som er brukt for å illustrere tilsynsfunnene i rappor­ten går frem av tabellen under.

Avvik
Mangel på samsvar med krav

Observasjon
Forhold der en gjennom revisjonen har sett at det er potensial for forbedring hos tilsynspart

Ingen funn
Tilsynskriteriet er oppfylt

Utkast til rapport ble lagt fram for tilsynspart 10.10.2019, med frist for å gi tilbakemelding på faktafeil. Tilsynspart ga slik tilbakemelding innen fristen, og dette er tatt hensyn til ved utarbeiding av endelig tilsynsrapport.

Tilsynskriterium 

Tunneler skal oppfylle krav til sikkerhet.2

Periodiske inspeksjoner skal gjennomføres for å påse at tunneler er i samsvar med krav fastsatt i forskriften. Vi har lagt til grunn at funn etter en inspeksjon med formål å vurdere om sikkerhetskrav er oppfylt, i utgangspunktet skal være lukket når det nå er over ett år siden inspeksjonen.

Mal for inspeksjonsrapporter viser at tunnelens utstyr mm skal vurderes mot tunnelsikkerhetsforskriften, Håndbok N500, og andre interne krav.

Gjennomføring

Dokumentasjon som er mottatt og som ligger til grunn for undersøkelsen:

 • sikkerhetsinspeksjonskjema for Tuftåstunnelen. Datert 29.08.2017
 • funnliste 2017
 • kopi av funnliste 2017 med kommentar BL elektro. Datert 05.08.2019
 • mappe med 225 bilder fra inspeksjonen

Generelt om den periodiske inspeksjonen av Tuftåstunnelen:

Vegtilsynet har i denne undersøkelsen basert seg på inspeksjonsrapporten etter den periodiske inspeksjonen av Tuftåstunnelen i 2017, og ikke inspisert tunnelen selv.

Vegtilsynet har samlet funnene fra rapporten etter den periodiske inspeksjonen og undersøkt om disse er fulgt opp og utbedret. Statens vegvesen, Region vest har dokumentert utbedring med kommentarer i funnliste, og forklaring i e-post.

Tilsynsbevis

I varsel om tilsyn ba Vegtilsynet om å få dokumentert tunnelforvalters3 oppfølging/lukking av funn i de periodiske inspeksjonene. Det er Region vest som er tunnelforvalter for Tuftåstunnelen. Funnlisten fra den periodiske inspeksjonen er kommentert av byggeleder for elektro-kontrakten. Kommentarene er datert 05.08.2019, to år etter inspeksjonen.

Det fremgår av kommentarene at Statens vegvesen, Region vest er uenige i flere av funnene, mener at flere av disse ikke anses som kritiske.  

Dokumentgjennomgangen for Tuftåstunnelen viser at Vegdirektoratets inspeksjonsenhet i den periodiske inspeksjonen som ble utført 29.08.2017, totalt har avdekket 60 forhold som ikke er tilfredsstillende.

Tilbakemeldingen fra regionen viser at den har utbedret 12 av funnene.

Tabell 1 under viser følgende avvik:

Krav til dokumentasjon for tunnelen:

 • manglende rapporter etter øvelser
 • manglende rapporter etter tilsyn av brannvesen

Sikkerhetsnivå etter gjeldende krav i Håndbok N500 og tunnelsikkerhetsforskriften:

 • manglende ledelys i tunnelen

Særtrekk i tunnelen:

 • stigningen i tunnelen er 5,4 %

I tillegg 34 gjenstående punkter som driftskontrakt veg og elektro skal utbedre. Blant annet:

 • tømming av sandfangskummer som ikke er utført,
 • kabelinstallasjon til flere nødstasjoner er ikke egnet for bevegelse
 • inspeksjonsluke i nødstasjonskiosk kan ikke åpnes,
 • manglende høydehinder i ene enden av tunnelen
 • mangelfull rengjøring

 

Tabell 1: Sammendrag av funn som er gjort i tunnelen under inspeksjonen og hva som er utbedret.

Dokumentasjon for tunnelen

 

Totalt

Utbedret

Gjenstår

Svakhet

0

0

0

Avvik

2

0

2

Sikkerhetsnivå etter gjeldende krav i Håndbok N500 og tunnelsikkerhetsforskriften

Svakhet

3

0

3

Avvik

1

0

1

Særtrekk for tunnelen

Svakhet

4

0

4

Avvik

1

0

1

Øvrige funn fra inspeksjonen

Drift/el kontrakt

46

12

34

Hastesak

0

0

0

Behovsmeldes

2

0

2

Krav sikkerhetsgodkjenning

0

0

0

Andre anbefalte

1

0

1

Totalt gjenstående funn

48

Vurdering

Vegtilsynet vurderer utfra tilgjengelig dokumentasjon at Tuftåstunnelen fortsatt har flere avvik og svakheter som ikke er utbedret etter Vegdirektoratets periodiske inspeksjon utført i august 2017. De fleste av funnene er relatert til drift og vedlikehold.

Funn 1 - avvik

Tuftåstunnelen oppfyller ikke alle krav fastsatt i tunnelsikkerhetsforskrift, handbok N500 Vegtunneler og interne krav.

5. Konklusjon

Tuftåstunnelen har avvik og svakheter som ikke er behandlet eller utbedret etter Vegdirektoratets periodiske inspeksjon som ble gjennomført for over ett og et halvt år siden.