Gå direkte til innhold
Vegtilsynet

Vegtilsynet skal føre tilsyn med at Statens vegvesen og Nye Veier AS, har tilstrekkelige og effektive styringssystem som sikrer at krav til trafikksikkerhet blir fulgt.

Tilsynsarbeidet i Vegtilsynet

Risikobasert tilsynsprogram

Vegtilsynet er bygd opp som et risikobasert systemtilsyn. Det vil si at Vegtilsynet skal prioritere tilsynsvirksomheten mot de områdene der risikoen for svikt i systemet og konsekvens i form av ulykker er størst.

Vegtilsynet gjennomfører risikovurderinger som grunnlag for våre tilsynssaker. Formålet er å kartlegge de hovedutfordringene Statens vegvesen og Nye Veier AS har det gjelder å ivareta sikkerhet i veginfrastrukturen, slik at tilsynsprogrammet kan utformes i tråd med disse.

Vurderingene bygger blant annet på:

  • Ulykkesstatistikk

  • Ulykkesanalyser og granskningsrapporter

  • Vurderinger av storulykkepotensial

  • Erfaringer fra tidligere tilsyn

  • Endringer i regelverket

  • Tilstandsundersøkelser

  • Annen informasjonsinnhenting

Det årlige tilsynsprogrammet vil omfatte tilsynssaker som i størst grad vurderes å bidra til at Statens vegvesen og Nye Veier AS ivaretar sitt ansvar for kvalitet og sikkerhet på vegene.