Til hovedinnhold

Tilsyn


Informasjonsvideo om tilsyn

 

Vegtilsynet skal føre tilsyn med at Statens vegvesen og Nye Veier AS, har tilstrekkelige og effektive styringssystem som sikrer at krav til trafikksikkerhet blir fulgt.

Risikobasert tilsynsprogram

Vegtilsynet er bygd opp som et risikobasert systemtilsyn. Det vil si at Vegtilsynet skal prioritere tilsynsvirksomheten mot de områdene der risikoen for svikt i systemet og konsekvens i form av ulykker er størst.

Vegtilsynet gjennomfører risikovurderinger som grunnlag for våre tilsynssaker. Formålet er å kartlegge de hovedutfordringene Statens vegvesen og Nye Veier AS har det gjelder å ivareta sikkerhet i veginfrastrukturen, slik at tilsynsprogrammet kan utformes i tråd med disse.

Vurderingene bygger blant annet på:

  • Ulykkesstatistikk 
  • Ulykkesanalyser og granskningsrapporter
  • Vurderinger av storulykkepotensial
  • Erfaringer fra tidligere tilsyn
  • Endringer i regelverket
  • Tilstandsundersøkelser
  • Annen informasjonsinnhenting

Det årlige tilsynsprogrammet vil omfatte tilsynssaker som i størst grad vurderes å bidra til at Statens vegvesen og Nye Veier AS ivaretar sitt ansvar for kvalitet og sikkerhet på vegene.
 

Vegtilsynets inspeksjonsbil