Gå direkte til innhold
Vegtilsynet

Trafikkberedskap på omkøyringsruter

Om rapporten

Denne rapporten er basert på tilsyn i Statens vegvesen. Tilsynssaken omhandler Vegtrafikksentralens (VTS) behandling av meldinger fra trafikanter om farlige forhold på veg i samsvar med eget styringssystem. Med begrepet melding fra trafikanter menes i denne rapporten publikumshenvendelser på telefon 175.

Rapporten inneholder en oppsummering av tilsynet og en presentasjon av tilsynsfunnene.

Tilsynspart skal innen fastsett frist komme med tilbakemelding på hvordan avvikene vil bli handtert, sammen med en tidsplan for gjennomføring. På bakgrunn av denne tilbakemeldingen vil Vegtilsynet vurdere videre oppfølging, eller lukking av avvik.

Samandrag

Målet med tilsynet har vært å undersøke om Statens vegvesen ved VTS behandler meldinger fra trafikanter om farlige forhold på veg i samsvar med eget styringssystem.

Tilsynssaken har vist at Statens vegvesen ikke i tilstrekkelig grad sikrer at publikumshenvendelser på telefonnummer 175 om farlige forhold på veg, som blir meldt VTS, blir utbedret før de blir lukket i systemet. Dette kan føre til at viktige meldinger i en hektisk hverdag ikke blir håndtert og dette kan igjen føre til at sikkerheten på vegnettet ikke blir ivaretatt.

Statens vegvesen har et system for mottak av publikumshenvendelser, men de har ikke satt et eget mål om hvor mange henvendelser som skal komme gjennom til VTS, eller hvor lang ventetid det kan være. Ved hendelser kan det være avgjørende for trafikksikkerheten at publikum får gitt raskt beskjed om farlige forhold, spesielt på vinterveg.

Vegtilsynet fant at Statens vegvesen:

  • ikke dokumenterer at tiltak blir iverksatt og at normalsituasjon er opprettet før saken lukkes

  • bør vurdere å sette måltall for hvor mange som skal komme igjennom, og/eller for ventetid, på telefonnummer 175

Vegtilsynet har funnet ett avvik som vil bli fulgt opp med Statens vegvesen. I tillegg er det gjort en observasjon. Denne rapporten er en av flere for temaet beredskap.

Tilsynsresultat

Avvik
Mangel på samsvar med krav
Observasjon
Forhold der ein gjennom revisjonen har sett at det er potensial for forbetring hos tilsynspart.
Ingen funn
Undersøkelsen har ikke avdekket avvik eller observasjoner
Funn 1 - Ingen funn
Nye Veier har lokale trafikkberedskapsplanar
Funn 2 - Observasjon
Nye veier bør sikre at alle lokale trafikkberedskapsplanar blir oppdaterte.