Gå direkte til innhold
Vegtilsynet

Etterlevelse av EU-forordning 886-2013 - NRK

Om rapporten

Vegtilsynet si vurdering, basert på samsvarserklæringa, er at NRK oppfyller krava i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 886/2013.

Sammendrag

Vegtilsynet har undersøkt om NRK etterlever krav i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 886/2013 av 15. mai 2013.

NRK har oppgåve som informasjonsleverandør (kringkastar). Vegtilsynet skal årleg rapportere slik at Samferdselsdepartementet kan levera rapport til EU-kommisjonen innan 1. oktober kvart år.

Vegtilsynet har undersøkt om dokumentasjonen frå NRK oppfyller krava i forordninga. NRK har etter artikkel 9 pkt. 2 framlagt samsvarserklæring, og krava i artikkel 3-8 er ifølge samsvarserklæringa oppfylt. Det er ikkje gjennomført stikkprøvekontroll i saka.

Tilsynsresultat

Avvik
Mangel på samsvar med krav
Observasjon
Forhold der ein gjennom revisjonen har sett at det er potensial for forbetring hos tilsynspart.
Ingen funn
Undersøkelsen har ikke avdekket avvik eller observasjoner
Funn 1 - Ingen funn