Gå direkte til innhold
Vegtilsynet

Delrapport 2 om kollapsen av Tretten bru i Øyer kommune 15. august 2022

Sikkerheitstilråding Veg nr 2024/12T

Tretten bru kollapset 15. august 2022 etter å ha vært i drift i om lag 10 år. Brua var prosjektert i løpet av en overgangsperiode mellom gammelt og nytt regelverk. I ettertid kan man kritisere alle parter for å ha valgt og akseptert et regelverk som viste seg å ha en alvorlig mangel. Det er uheldig at lovgivningen er så komplisert at det kan føre til usikkerhet og feil anvendelse hos myndigheter og brukere. Undersøkelsen har reist spørsmål om denne problemstillingen også kan være gjeldende i dag.

Statens havarikommisjon tilrår at Samferdselsdepartementet avklarer og formidler til brukerne av regelverket, forholdet mellom veglova og plan- og bygningsloven i relasjon til prosjektering, kontroll og godkjenning av bruer. Herunder regelverkets rangordning og eventuelt regelverkets tilbakevirkende kraft for eksisterende konstruksjoner.

Status

Open

Samandrag

Om morgenen 15. august 2022 kollapset Tretten bru, og falt ned i Gudbrandsdalslågen og på E6, etter å ha vært i drift i ca. 10 år. Tretten bru var en arkitekttegnet fagverksbru i limtre og stål. Delrapport 2 har fokus på bruforvaltning og oppfølging av Tretten bru gjennom bruas livsløp.

Undersøkelsen har vist at det ble utvist for lite forsiktighet ved planlegging, prosjektering, kontroll og godkjenning av Tretten bru, samt at oppfølgingen av brua sviktet i 2016. Manglende kunnskap og læring etter tidligere hendelser er også en viktig årsaksforklaring til kollapsen av Tretten bru. For fremtidens bruforvaltning reiser undersøkelsen noen prinsipielle spørsmål.

Statens havarikommisjon fremmer seks sikkerhetstilrådinger som følge av undersøkelsen.