Gå direkte til innhold
Vegtilsynet

Sikring av arbeidsområde - Nye Veier AS

Om rapporten

Denne rapporten er basert på tilsyn i Nye Veier AS. Tilsynssaken handler om sikring av arbeidsområder i forbindelse med arbeider på eller ved veg.

Rapporten inneholder en oppsummering av tilsynet og en presentasjon av tilsynsfunn.

Samandrag

Målet med tilsynet har vært å undersøke om et avgrenset utvalg arbeidsområder hvor det bygges ny veg i regi av Nye Veier AS er sikret i samsvar med krav. For å undersøke dette har Vegtilsynet sett nærmere på følgende to problemstillinger i to utvalgte utbyggingsprosjekter:

  • Har Nye Veier AS et tilstrekkelig og effektivt styringssystem for å sikre arbeidsområder i samsvar med krav?

  • Er styringssystemet til Nye Veier AS tilstrekkelig og effektivt for å sikre at eksterne leveranser oppfyller relevante krav?

Vegtilsynet har gjennomgått relevant dokumentasjon, gjennomført intervjuer og foretatt befaringer.

Tilsynssaken har vist at Nye Veier AS har et styringssystem som legger til rette for at sikring av arbeidsområder i all hovedsak er i tråd med krav og at styringssystemet i all hovedsak følges. Dette gjelder både i tilfelle hvor virksomheten selv står som ansvarshavende virksomhet og i de tilfeller hvor de har rollen som byggherre og en (total-) entreprenør har rollen som ansvarshavende virksomhet.

Vegtilsynet har i tilsynssaken gjort to funn, begge observasjoner, som vil kunne legge grunnlag for et ytterligere forbedret arbeid når det gjelder sikring av arbeidsområder.

Vegtilsynet fant at Nye Veier AS:

  • bør, sammen andre involverte aktører, sikre informasjonsflyt knyttet til ulike hendelser og ulykker relatert til midlertidige reguleringer og merking.

  • bør sikre skriftlig dokumentasjon fra ulike aktiviteter knyttet til oppfølging av eksterne leveranser.

Tilsynsresultat

Avvik
Mangel på samsvar med krav
Observasjon
Forhold der ein gjennom revisjonen har sett at det er potensial for forbetring hos tilsynspart.
Ingen funn
Undersøkelsen har ikke avdekket avvik eller observasjoner
Funn 1 - Observasjon
Nye Veier AS bør, sammen andre involverte aktører, sikre informasjonsflyt knyttet til ulike hendelser og ulykker relatert til midlertidige reguleringer og merking.
Funn 2 - Observasjon
Nye Veier AS bør sikre skriftlig dokumentasjon fra ulike aktiviteter knyttet til oppfølging av eksterne leveranser.