Gå direkte til innhold
Vegtilsynet

Trafikksikkerhetsrevisjon i vegprosjekter

Om rapporten

Denne rapporten er basert på tilsyn i Nye Veier AS. Målet med tilsynssaken har vært å undersøke om Nye Veier AS sørger for at det gjennomføres trafikksikkerhetsrevisjoner i forbindelse med gjennomføring av alle vegprosjekter.

Tilsynssaken er gjennomført som en dokumentgjennomgang.

Samandrag

Formålet til vegsikkerhetsforskriften er å bedre sikkerheten i veginfrastrukturen ved å sette krav til sikkerhetsforvaltningen. Forskriften stiller krav til gjennomføring av trafikksikkerhetsrevisjon (TS-revisjon) i vegprosjekter i fire faser, fra utarbeidelse av reguleringsplan til innledende bruk av veien.

Samlet sett viste tilsynssaken at Nye Veier AS i stor grad etterlever vegsikkerhetforskriften sine krav om trafikksikkerhetsrevisjoner i vegprosjekter. Tilsynet fant imidlertid at tilsynspart ikke fullt ut kan vise til gjennomførte TS-revisjoner i alle vegprosjekter, og Vegtilsynet har konkludert med ett avvik i saken knyttet til dette.

Tilsynsresultat

Avvik
Mangel på samsvar med krav
Observasjon
Forhold der ein gjennom revisjonen har sett at det er potensial for forbetring hos tilsynspart.
Ingen funn
Undersøkelsen har ikke avdekket avvik eller observasjoner
Funn 1 - Avvik
Nye Veier AS har ikke sørget for at det for alle vegprosjekter er gjennomført TS-revisjoner i samsvar med tilsynskriteriet.