Gå direkte til innhold
Vegtilsynet

Effektvurdering av sikkerhetstilrådinger

Statens havarikommisjon (SHK) undersøker ulykker og alvorlige hendelser innenfor luftfarts-, jernbane-, vei- og sjøfartssektoren samt forsvarssektoren. Vegtilsynet har ansvar for, på vegne av Samferdselsdepartementet, å følge opp alle sikkerhetstilrådingene på vei. Dette innebærer blant annet at Vegtilsynet gjennomfører effektvurdering av utvalgte sikkerhetstilrådinger gitt av Statens havarikommisjon.

Vegtilsynet har nå gjennomført en effektvurdering av sikkerhetstilråding 2019-06T.

SHK gav følgende tilråding:
Undersøkinga av ulukka 11. april 2018 mellom en tankbil og en personbil på rv. 55 i Sogndal har vist at den høge asfaltkanten på om lag 14 cm medverka til at då det høgre hjulparet til tankbilen skulle opp på vegbana att, skrensa tankbilen ukontrollert mot venstre side før den kolliderte med ein møtande bil. Det har vore fleire utforkøyringar på same staden. Undersøkingar har avdekt eit behov for betre oppfølging og utbetring av oppfylling av høge asfaltkantar på utsette stader på det eldre vegnettet. Dette bør særleg late seg gjennomføre på stader der auka risiko er dokumentert gjennom hendingar eller risikovurderingar som viser at køyretilhøva er utfordrande.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen Region vest utbedrar alvorlege avvik i høgdeskilnader mellom asfaltkant og sideterreng på spesielt risikoutsette stader.

Oppsummert viser effektvurderingen at Statens vegvesen gjennomførte tiltak for å utbedre alvorlige avvik med asfaltkant på daværende tidspunkt. Ved inspeksjon ser vi at det fremdeles er utfordringer når det gjelder høgde på asfaltkant, etter at vegen er reasfaltert.

 Vi vil ikke følge opp denne rapporten videre, men vil ifm. utarbeidelse av tilsynsprogram vurdere om dette er noe vi skal føre tilsyn med.

Fleire saker

Nyhende

Utgreiing - Sjølvredning i lange eitt-løpstunnelar

Nyhende

Trafikksikkerhet for motorsyklister