Gå direkte til innhold
Vegtilsynet

Øvelser i tunnel

Foto: Shutterstock

Vegtilsynet varsla i mars 2023 et tilsyn der Statens vegvesen er tilsynspart. Målet med tilsynet var å undersøke om Statens vegvesen har et styringssystem som sikrer at krav til øvelsesfrekvens i tunnel blir oppfylt.

Tilsynssaken er gjennomført som en dokumentgjennomgang.

Bakgrunn
Når en hendelse oppstår i en tunnel er det svært viktig at alle involverte kjenner til hva som skal gjøres, og hvem som skal gjennomføre de forskjellige oppgavene. Dette kan ha stor påvirkning på utfallet av hendelsen. Øvelser i tunnel er et viktig verktøy for å kunne avdekke eventuelle feil, svakheter og mangler ved beredskapsplan, utstyr, egen organisasjon, samt for å trene samhandling og kommunikasjon mellom redningsetatene og vegtrafikksentralene (VTS).
Tunnelsikkerhetsforskriften setter bl.a. krav om at det skal gjennomføres øvelser i tunnel med en viss frekvens. Tidligere undersøkelser har vist at Statens vegvesen ikke har gjennomført øvelser i tunnel i tilstrekkelig omfang.

Oppsummering
Vegtilsynet har undersøkt hvorvidt tunnelsikkerhetsforskriftens krav til øvelsesfrekvens er operasjonalisert og beskrevet i Statens vegvesens styringssystem på en slik måte at det sikres at forskriften etterleves.

Statens vegvesen har gjort flere tiltak knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser i tunnel de senere årene. Tilsynssaka har vist at det ikke er samsvar mellom de krav som stilles i tunnelsikkerhetsforskriften og Statens vegvesens interne krav.

Tallene over gjennomførte øvelser i 2022 og planlagte øvelser i 2024, både for øvelser i naturlig størrelse og for deløvelser, framstår som lave. Dette er uavhengig av om de sammenliknes med krav i tunnelsikkerhetsforskriften eller tilsynsparts egen interne håndbok.

Vegtilsynet fant at:
Statens vegvesen har et styringssystem som ikke i tilstrekkelig grad sikrer etterlevelse av tunnelsikkerhetsforskriftens krav til øvelsesfrekvens.
Statens vegvesen skal innen fastsett frist kome med tilbakemelding på hvordan avviket vil bli håndtert, sammen med en tidsplan for gjennomføring. På bakgrunn av denne tilbakemeldinga vil Vegtilsynet vurdere videre oppfølging.

Fleire saker

Nyhende

Effektvurdering av sikkerhetstilrådinger

Nyhende

Ledebil i tunnel

Nyhende

Inspeksjon av bruer